تقدير از جناب استاد وحيد قاسمى هنرمند محبوب كشور

تقدير از جناب استاد وحيد قاسمى هنرمند محبوب كشور
جناب استاد وحيد قاسمى، هنرمند محبوب كشور كه بنابر دعوت برخى فرهنگيان و دوست داران شان به شهر ونكوور تشريف آورده بودند، به تاريخ ٢٩ جون ٢٠٢٣، در يك برنامه عيدى و موسيقى، شركت نمودند. در اين برنامه كه آقاى رامين معنوى جنرال قونسل جمهورى اسلامى افغانستان نيز دعوت شده بود، با اغتنام از فرصت در مورد پيشينه درخشان كار هنرى استاد قاسمى، خدمات ارزنده شان در زمينه رشد موسيقى افغانستان، اثر گزارى كار هاى هنرى شان در موسيقى معاصر افغانستان و تمجيد از كاركرد هاى شان طى چند دهه، صحبت نمود و لوح تقدير را به نمايندگى از جنرال قونسلگرى جمهورى اسلامى افغانستان به ايشان تفويض نمودند. جناب استاد قاسمى نيز ضمن ابراز سپاسگزارى، در مورد كار هاى هنرى خويش، نقش هنر موسيقى در غنامندى فرهنگ افغانستان و ساير مسايل مربوط صحبت نمودند.  افزون بر آن، جناب راتب رحيمى نيز با اظهار خوش آمديد به استاد قاسمى، از زحمات و تلاش هاى شان در زمينه هنر موسيقى در افغانستان ستايش و تقدير نموده و براى شان آرزوى موفقيت هاى بيشتر نمودند. 
 
همچنان، در اين برنامه از جناب سميع سهيم، گوينده ورزيده افغانستان كه بزودى حوزه ونكوور را ترك ميكند، بابت خدمات شايسته شان براى جامعه افغانها مانند ميزبانى و گويندگى در برنامه هاى فرهنگى، محافل ادبى، روز هاى ملى و عنعنه اى، و ساير خدمات شان، تمجيد صورت گرفت و تقدير نامه اى از جانب جنرال قونسل افغانستان براى شان اهدا شد. جناب سهيم نيز ضمن ابراز سپاسگزارى از دريافت تقديرنامه، از كاركرد ها و خدمات شايسته استاد قاسمى قدردانى نموده و صحبت هاى توديعى خويش را انجام دادند.
 
 

Last modified on Tuesday, 11/07/2023

Go to Top