برنامه رونمائى آثار علمى و ادبى در شهر ونكوور

برنامه رونمائى آثار علمى و ادبى در شهر ونكوور

به تاریخ 5 مارچ 2023، با توجه به فرارسيدن روز جهانى زن، برنامه ای پیرامون معرفی و رونمائی پنجاه و ششمین و پنجا و هفتمين آثار علمى-ادبى مربوط جناب سید مسعود، شخصیت علمی- فرهنگی و استاد دانشگاه، تحت عنوان "دختر آفتاب" و "مدل اقتصادى- اجتماعى افغانستان" با اشتراک تعدادی از فرهنگیان و نویسندگان افغانستان مقیم حوزه ونکوور، برخى از دوستداران استاد مسعود و مسؤلين جامعه افغانهاى مقیم ایالت همجوار واشنگتن امریکا، در شهر ونکوور برگزار شد. در این برنامه پس از تشریفات لازم نخست جناب استاد مسعود در مورد هدف، موضوع، محتوا و اهمیت نگارش آثار تازه چاپ شده با توجه به شرایط دشوار فعلی کشور ما، معلومات همه جانبه ارائه کرد و در مورد فعالیت های علمی خویش بصورت کل معلومات لازم دادند. همچنان، بخش هاى مهم آثار را كه بازتاب دهنده واقعيت هاى موجود و ضرورت اصلاحات در بخش هاى مهم زندگى اجتماعى و اقتصادى ميباشد، را شرح دادند. سپس آقای رامین معنوی جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان نیز ضمن قدر دانی از جناب استاد مسعود بابت آثار چاپ شده و اهميت نگارش آنها، از فداکاری ها و از خود گذری هاى ايشان در زمینه آموزش و پرورش چندین نسل مردم افغانستان، فعالیت های علمی و فرهنگی شان، تلاش شبانه روزی شان در نگارش آثار علمی، ادامه چنين فعاليت ها در آينده و به صورت عموم زحمات متداوم ایشان در زمینه خدمت به مردم، یاد آوری نموده و برای شان موفقیت های مزید آرزو نمودند. افزون بر آن، سایر شرکت کنندگان و دوستان استاد مسعود مانند جناب شریف حسینی، استاد پروانی، آقای هاشم آژیر، خانم فرحت رحمان، آقای وحید بهروز، آقای تمیم شمال، آقای سمیع سهیم، آقای عبدالوهاب یوسفی، آقای پرویز عثمانی، خانم راحبه و خانم پری آذر نیز پیرامون آثار تازه چاپ شده و سایر فعالیت های استاد مسعود صحبت نموده و از کارکرد های شان تمجید و تقدیر نمودند.

 

On March 5, 2023, with the arrival of International Women's Day, a program about the introduction and unveiling of the 56th and 57th scientific-literary works of Mr. Sayed Masoud, a scientific-cultural personality and university professor, under the title "Daughter of the Sun"  and "Economic-social model of Afghanistan" was held in Vancouver city with the participation of a number of Afghan cultural figures and writers residing in the Vancouver region, some of the friends of Ustad Masoud and the members of the Afghan community living in the neighboring state of Washington, USA.  In this program, Mr. Masoud presented comprehensive information about the purpose, subject, content and importance of writing the newly published works. Mr. Ramin Manawi, the Consul General of Afghanistan, also expressed his gratitude to Mr. Masoud for the published works, his sacrifices in the field of education and upbringing of several generations of Afghan people, his scientific and cultural activities, continuation of such activities in the future, and in general, his continuous efforts in the field of serving the people.  In addition, other participants and friends of Prof. Massoud such as Mr. Sharif Hosseini, Mr. Parwani, Mr. Hashem Azhir, Mrs. Farhat Rahman, Mr. Vahid Behrouz, Mr. Tamim Shamal, Mr. Sami Sahim, Mr. Abdul Wahab Yousefi, Mr. Parvez Osmani, Mrs. Rahbeh and  Mrs. Pari Azar also talked about the newly published works and other activities of Prof Masoud and praised and appreciated his works.

 

Last modified on Friday, 10/03/2023

Go to Top