وکالت نامه

 • عباره دیگر وکالت نامه سندی است که طی آن صلاحیت های یک شخص یا اشخاص به شخص و یا اشخاص دیگر انتقال می یابد. هم چنان گفته می توانیم که وکالتنامه یا وکالت خط سندی است که در آن شخص مؤکل یا مؤکلین برای انجام امور و کارهای حقوقی و اداری، شخصی را بعنوان وکیل معرفی و تعیین میکند که در غیاب مؤکل یا مؤکلین در انجام امور محوله مطابق صلاحیت داده شده اجرای وظیفه می نمایند. اکثراً وظیفه محوله و صلاحیت داده شده از طرف مؤکل به وکیل ؛ خرید و فروش املاک، تقاضای سند ازدواج وطلاق و دیگر موارد می باشد.
  نوت: حین ترتیب وکالت نامه در رابطه به اموال موروثی، موجودیت حصروراثت امر حتمی است.
   
 • برای ترتیب وکالت نامه موارد ذیل حتمی است
 • 1. حضور شخص متقاضی (مؤکل یا مؤکلین) حتمی است و متقاضی بالغ، عاقل و نافذ جمیع تصرفات شرعی و حقوقی خویش باشد و در مواردی که قصد تعیین وکیل دارد باید دارای اختیار و مسئولیت تام باشد.
  2. حضور دو نفر ( مرد) شاهد دارای اهلیت شرعی وحقوقی که اقرار به شهادت دهند حتمی است.
  3. شاهدها باید دو قطعه عکس جدید و سند هویت ( پاسپورت و تذکره که در آن محل تولد افغانستان بوده باشد را بمنظور درج شماره آنها در وکالتنامه با خود داشته باشند.
  4. وجود دو قطعه عکس متقاضی (مؤکل) در صورت وجود مؤکلین دو دو قطعه عکس رنگه از هر مؤکل و شهود ( شاهد ان) ( با عرض 3.5 و طول 4.5 سانتی متر ) از هر مؤکل.
  5. در صورت حضور وکیل در نمایندگی عکس با شرایط فوق حتمی است.
  6. ورقه درخواستی عنوانی جنرال قونسلی که در آن موضوع وکالتنامه و حدود صلاحیت و مسئولیت وکیل به صورت واضح بیان گردد. در صورتی که موضوع در ارتباط به ملک و یا املاک باشد، کاپی، شماره و تاریخ اسناد مربوطه (قباله، حصر وراثت و غیره) بصورت مشخص ارائه گردد.
  7. در صورت ارائه تذکره بمنظور تشخیص هویت از جانب مؤکل، شهود و وکیل به هدف اجرای وکالتنامه، تذکره باید در وزارت امورخاجه جمهوری اسلامی افغانستان تصدیق شده باشد.
  فورم وکالتنامه را از اینجا دریافت نمائید
   
 • طی مراحل وکالت نامه بعد از صدور:
  1. جنرال قونسلګری از ترتیب وکالت نامه بلا فاصله طی مکتوب رسمی عنوانی ریاست محترم امور قونسلی از صدور وکالت خط خویش تصدیق بعمل می آورد.
  2. وکیل یا نماینده وکیل باید با مراجعه به شعبه قونسلی وزارت امور خارجه در کابل، اصل سند صادر شده را بمنظور تصدیق و تائید ارائه نماید تا برویت آن مراجع مربوط اجراآت بعدی مورد نظر را طی مراحل نمایند.
  • اصل سند وکالتنامه بعد از تکمیل، به شخص یا اشخاص متقاضی داده میشود و مسئولیت متقاضی است که قبل از امضای سند، تمام محتوای آن را بدقت مطالعه و تائید نماید. قابل ذکر است که پول پرداخت شده از بابت محصول وکالتنامه غیر قابل استرداد است. در صورت نیاز و ضرورت به تغییر محتوای وکالت نامه ، باید برای وکالتنامه جدید مجدداً تقاضا صورت گیرد ، محصول پرداخت شده تحت هیچ شرائطی مسترد نمی شود.
  محصول: محصول خدمات ترتیب وکالت نامه : ۱۲۵ یکصدو بیست پنج دالر امریکایی است که به حساب قونسلگری The Consulate General of I.R of Afghanistan قابل پرداخت است.
   .

دریافت فورمه وکالت نامه

دریافت فورمه

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت