عدم مسئولیت  

  • شهروندان افغان که درکانادا بمنظور دریافت سند عدم مسوولیت به جنرال قونسلیگری  غرض  مراجعه مینمایند . از شما تقاضا بعمل می آید که نوعیت عدم مسوولیت خویش را قبل از مراجعه به قونسلګری واضح بسازید .
    عدم مسوولیت جرمی شهروندان افغان در کانادا توسط جنرال قونسلی  جمهوری اسلامی افغانستان در ونکوور صادر نمی گردد . اما با ارایه درخواست رسمی عنوانی قونسلګری و ارسال ان به افغانستان امکان پذیر میباشد .
    شخصاً به بخش قونسلی جهت طی مراحل اسناد خویش حضور یابند.
    سند عدم مسوولیت جرمی از طریق وزارت امو رخارجه توسط وزارت امور داخله صادر و به جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در ونکوور ارسال میگردد.
    مبلغ پرداختی برای ارائه سند عدم مسئولیت جرمی 55 دالر امریکایی میباشد که به صورت Money Order به حساب Consulate General of Afghanistan in Vancouver - Canada قابل تادیه است.

  • نوت : در صورت عدم رعایت نکات فوق و عدم ارایه سند مورد ضرورت سند عدم مسوولیت به موقع صادر نمیگردد .

آماده درخواست هستید؟

فورمه عدم مسولیت برای اتباع افغانستان

DOWNLOAD

فورمه عدم مسولیت برای اتباع خارجی

DOWNLOAD

اخذ نوبت

BOOK NOW

TRACK YOUR YOUR APPLICATION STATUS

TRACK STATUS