نکاح خط 

نکاح خط : نکاح خط سند رسمی است که در آن شرح عقد ازدواج میان ناکح و منکوحه، شهرت شهود و اندازه مهر تعیین تحریر میگردد.

  • 1. حضور بلا قید و شرط طرفین عقد، ناکح و منکوحه در جنرال قونسلی
    2. حضور بلاقید وشرط دوتن شاهد در جنرال قونسلی
    3. ارائه سند تثیبت هویت( تذکره) و دو قطعه عکس جدید رنگه ناکح، منکوحه و شهود
    4.ارایه اسناد مجردی طرفین عقد و عدم موانع شرعی و حقوقی برای ازدواج
    6. پرداخت پول معینه نکاحنامه 125 دالر امریکایی در حساب بانکی جنرال قونسلگری و ارائه اصل آویز بانکی جنرال قونسلی

  • Notes: For One Marriage Certificate, SEVEN adults are required at the Embassy (Husband and Wife + THREE Testifiers + TWO Witnesses) Note: please bring along all necessary documents and photographs at the time of your appointment. The Embassy does not have printing and copying facilities for its clients.

READY TO APPLY?

فورمه نکاح خط

دریافت فورمه

اخذ نوبت

وقت ملاقات

پیگیری اسناد

TRACK STATUS