تصدیق و تائیدی اسناد 

بمنظور طی مراحل و استفاده از اسناد صادره( تجارتی، تحصیلی ، مریضی و فوتی) جده در افغانستان لازم است نخست مهر تائید وزارت امورخاجه کشور میزبان( ) اخذ گردد تا برویت آن این جنرال قونسلگری از صحت اسناد متذکره تائید بعمل آورد. مراحل تصادیق در این نمایندگی با وصول بدون تأخیر تکمیل میگردند.

 • • هر سند بصورت جداگانه تصدیق میگردد.
  • درخواستی ها بصورت حضوری و هم از طریق پست ارائه شده میتواند.
  • در صورت که درخواستی شما از طریق پست ارسال گردیده باشد، در آن صورت باید یک پاکت که پول پستی آن پرداخت شده باشد و آدرس برگشتی روی آن درج شده باشد ضمیمه درخواستی و سند به این نمایندگی ارسال گردد.
  • محصول از بابت تصدیق اسناد فوق غیر از فوتی ( لیست قیمت ها ) یورو است پول نقد اخذ نمی گردد.
  • تصدیق سند فوتی رایگان است.
  جنرال قونسلی افزون بر تائید اسناد صادره المان مشروط با داشتن مهر وزرات امورخارجه که لازم باشد در افغانستان طی مراحل و تحت استفاده قرار گیرد؛ اسناد ذیل را نیز تصدیق میدارد: تذکره، تولدی، اجازه نامه رانندگی ( دریور لایسنس)، دپلوم ( شهادت نامه تعلیمی و تحصیلی) نکاحنامه، طلاق نامه وغیره را که توسط وزارت امور خارجه افغانستان طی مراحل و تصدیق گردیده باشد، مجانی تائید میکند.
  در صورت لزوم این نمایندگی ممکن است سند تائید شده متقاضی را بمنظور تائید مجدد و در یافت اطمینان به کابل (وزارت امورخاجه و یا وزارت امور داخله) ارسال و طالب معلومات گردد. درین صورت انتظار متقاضی الی وصول اطمینان از سند مصدقه لازمی است

FEE RATES: 

 • Business and Commerce related document 130.USD
 • Driver License 30 USD
 • Marriage Certificate 50 EURO
 • Celibacy Certificate 25  EURO
 • Tazkera 15  EURO
 • Power of Attorney or Inheritance Certificate 130  EURO
 • Birth Certificate 15  EURO
 • Educational document 15  EURO

READY TO APPLY?

BOOK AN APPOINTMENT

BOOK NOW

TRACK YOUR VISA STATUS

TRACK STATUS