وثیقه حصر وراثت

 •  به عباره دیگر، حصر وراثت سندی است که به اساس آن ورثه مستحق الارث متوفی( مستحقین میراث) تثبیت می گردد.
  حصر وراثت به اثر تقاضای کتبی ورثه، و یا یکی از وارثین و یا وکیل قانونی وی/ آنها تر تیب می گردد، ضرور نیست تا همه ورثه جهت ترتیب آن در نمایندگی حضور یابند، ولی لازمی است تا همه وارثین درج وثیقه حصروراثت گردند.
  حین تر تیب حصر وراثت متقاضی، اقرار کننده گان و شهود معرفت باید بدانند که کتمان ورثه مستحق الارث، مطابق حکم صریح قانون جرم پنداشته شده و نیز موجب ابطال سند حصر وراثت می شود.
  حین تر تیب حصر وراثت حضور سه نفر اقرار کننده گان و دو نفر شهود معرفت ( شاهدان) حتمی می باشد.
 •  قابل توجـــه: در پهلوی شرایط فوق آوردن دو دو قطعه عکس ( با عــرض 3.5 و طول 4.5 سانتی متر ) از هر اقرار کننده و شاهد حتمی است 
 •  فورم حصروراثت را از اینجا دریافت نمائید – محصول 125 دالر آمریکایی 
 • برای تقاضای وثیقه حصر وراثت شرایط ذیل قابل تعمیل است.
  وقت ملاقات: تمام متقاضیان باید وقت ملاقات را ه بطور آنلاین قبل از اینکه به جنرال قونسلگری بیایند، اخذ بدارند. متقاضیانی که وقت ملاقات را اخذ ننموده باشند، جنرال قونسلگری نمی تواند به درخواست شان رسیدگی نماید
  برای تعین وقت ملاقات به این صفحه مراجعه نمائید
  حضور ورث یا وارثین در جنرال قونسلگری ، دو نفر شاهد و سه نفر اقرارکننده، باید در وقت و زمان تعین شده با فورم درخواستی حصروراثت و اسناد مورد ضرورت حاضر شوند.
  فورم درخواستی: متقاضیان باید فورم درخواستی وثیقه حصر وراثت را با دقت به زبان های دری یا پشتو خانه پُری نموده در نوشتن معلومات خویش توجه خاص نمایند. فورم را از اینصفحه به دست آورده می توانند .
   اسناد مورد ضرورت شاهدان و اقرار کنندگان: لطفا معلومات ذیل را با دقت مطالعه نموده و اشخاص و اسناد ذیل را در وقت تعین شده در جنرال قونسللگری جده با خود داشته باشید

 • وارث یا وارثین: حد اقل یک تن از وارثین در موقع ترتیب وثیقه حصر وراثت در جنرال قونسلگری با اشخاص و اسناد ذیل حضور داشته باشد :
  - یک کاپی پاسپورت (افغانی ) یا تذکره خود با دو قطعه عکس به سایز۴* ۴.۵ سانتی که جدیداً اخذ شده باشد.
  - سه نفر اقرار کننده (بالای سن ۱۸) که با فامیل وارثین شناخت کامل داشته باشند همراه با کاپی پاسپورت یا تذکره خویش و دو دو قطعه عکس سایز۴* ۴.۵ سانتی به حضور یابند.
  .شاهدان، دو نفر شاهد آقا یا چهار نفر شاهد خانم (بالای سن ۱۸) همراه با کاپی پاسپورت(افغانی) یا کاپی تذکره خویش با دو دو قطعه عکس سایز۴* ۴.۵ سانتی که جدیداً اخذ شده باشد -
   - دو شاهد مرد ویا چهار خانم (بالای سن ۱۸) همراه با کاپی تذکره یاپاسپورت افغانی، سند اقامت دو قطعه عکس که جدیدا اخذ شده باشد به اندازه ۳ در۴ سانتی.
    - .وارث یا ورثه در موقع ترتیب حصروراثت سند فوتی متوفی( پدر یا مادر ) را با خود داشته باشد. بدون سند فوتی حصروراثت ترتیب نمیگردد -
  .محصول: هرمتقاضی برای ترتیب حصر وراثت باید هزینه آن را از طریق ماشین با استفاده از کارت های بانکی در جنرال قونسلگری بپردازد .
  .توضیحات: برای ترتیب حصروراثت حضور حد اقل شش نفرa حتمی ولازمی است (حد اقل یک تن از ورثه + سه نفر اقرارکننده + دونفر شاهد). لطفا در موقع ترتیب حصر وراثت عکس و کاپی اسناد فوق الذکر را با خود داشته باشید .
  لطفا تمام اسناد لازم را حین مراجعه به قونسلی با خود داشته باشید

 • Notes: For One Certificate of Inheritance at least SIX adults are required at the Consulate General (at least ONE Inheritor + THREE Testifiers + TWO Witnesses)
  Please bring along all necessary documents and photographs at the time of your appointment. The General Consulate  does not have printing and copying facilities for its clients.

آماده درخواست هستید؟

If you have read the information given above and are ready to apply, please download an inheritance application form, please book an online appointment

دریافت  فورمه وراثت

دریافت فورمه

اخذ ملاقات آنلاین

نوبت گرفتن

پیگیری پیشرفت اسناد

پیگیری