فورم مجردی خط 

 • سند رسمی است که طی ان از صورت تجرد( مجرد بودن) شخص به اقرار سه نفر اقرار کننده و شهادت دو نفر تصدیق بعمل می اید . وثیقه مجردی تحت شرایط ذیل صادر میگردد :   
 • • اتباع افغانستان که قبل از ۱۸ سالگی از کشور خارج و سند اقامت کانادا را داشته باشند،
  • . تباع افغانستان که قبل از تکمیل سن قانونی از افغانستان به یکی از کشور ها مهاجر و بعداٌ در کشور سومی سکونت اختیار نموده باشند، با ارائه سند معتبر اقامت و تجرد از کشور قبلی ، وثیقه مجردی وی تائید و یا در صورت ضرورت ،به حضور داشت سه نفر اقرار کننده و دو نفر شاهد وثیقه مجردی ترتیب میگردد.
 • • تمام متقاضیان، باید مراتب آتی را در نظر داشته باشند:
  • متقاضی شخصاً با چهار قطعه عکس، پاسپورت و کاپی پاسپورت مراجعه نماید.
  • ارائه سندی که نشاندهنده ورود وی به کانادا، قبل از تکمیل سن 18 سالگی باشد.
  • ارائه سندی که نشاندهنده مجرد بودن وی در ادارات کانادایی باشد.
  • سه نفر اقرارکننده و دونفر شاهد هریک سه قطعه عکس و اسناد هویت
  • اتباع افغانستان که بعداز تکمیل سن قانونی (18) به خارج از کشور مسکن گزین شده باشند وثیقه مجردی خویش را از طریق محاکم در داخل کشور ترتیب و به تایید وزارت امورخارجه افغانستان میرسانند
  • سه نفر اقرارکننده و دونفر شاهد با سه سه قطعه عکس. 

آماده درخواست هستید؟

دریافت فورم نکاح خط

DOWNLOAD

اخذ وقت ملاقات انلاین

BOOK NOW

پیگیری پیشرفت ویزه

پیگیری پیشرفت اسناد