تصدیق تولدی

از آنعده هموطنان عزیز و محترم که درخواست اخذ تصدیق تولدی را دارند احترامانه تقاضا بعمل میاید که نکات ذیل را جداً مد نظر گیرند:

 • 1. حضور شخص درخواست دهنده به جنرال قونسلگری
  2. ارائه درخواستی کتبی عنوانی جنرال قونسلگری بمنظور اخذ تصدیق تولدی
  3. ارائه یکی از اسناد معتبر افغانی و یا اسناد معتبر اقامت در کانادا
  4. کاپی اسناد افغانی یا کانادایی پدر و مادر
  5. خانه پری دقیق فورم تصدیق تولدی
  6. دو قطعه عکس رنگه جدید
  7. پرداخت پول معینه (55 دالر امریکایی) به حساب بانکی جنرال قونسلگری The Consulate General of I.R of Afghanistan قابل پرداخت است و ارائه اصل آویز بانکی
 • نوت: در صورت عدم رعایت نکات فوق و عدم حضور شخص متقاضی تصدیق تولدی صادر نمیگردد .
  فورم تصدیق تولدی را از اینجا دریافت نمائید

READY TO APPLY?

BOOK AN APPOINTMENT

BOOK NOW

TRACK YOUR STATUS

TRACK STATUS

سند تولد

سند تولد