پاسپورت

جنرال قونسلگری جهموری اسلامی افغانستان درونکوور- کانادا  به اساس مقررات موجود برای اتباع افغانستان ساکن در حوزۀ کاری خویش، پاسپورت عادی صادر مینماید 

فهرستی از الزامات

 • • در صورت مفقودی پاسپورت، شخص متقاضی باید یک ماه بعد از اطلاع پولیس محل همراه با نامه پولیس و کاپی پاسپورت مفقود شده مراجعه نماید
  • در صورت که قبلا برای پاسپورت تقاضا کرده اید، باید حین تماس و مراجعه به کارمند مؤظف این نمایندگی اطلاع دهید، در صورت عدم اطلاع دهی، ممکن تقاضای شما پذیرفته نشود.
  • برای ارائه تذکره تابعیت: تذکره تابعیت متقاضی باید توسط ادارات (اداره ثبت احوال نفوس و وزارت خارجه ) ذیربط تائید شده باشد. بدون ارائه تذکره تابعیت تقاضا پذیرفته نمیشود.
  • آن عده تذکره های که توسط اداره ثبت احوال نفوس تائید نشده باشد، مجدداً به اداره ثبت احوال نفوس فرستاده می شود و بعد از دریافت جواب مثبت از صحت آن این نمایندگی صدور پاسپورت را در دستور کار قرار می دهد.
  • حضور شخص متقاضی و ارائه اصل اسناد کارت اقامت ویا ویزه حین ارائه درخواست پاسپورت حتمی است .
  • دو قطعه عکس بیومتریک بدون چوکات به اندازه2×2 اینچ . مستقیماً ازمقابل و جدید گرفته شده باشد که بصورت واضح و برجسته قابل تشخیص باشد .
  • نوت: لطفا فورم درخواستی را قبل از مراجعه به این جنرال قونسلگری از وب سایت ما در یافت و انرا به دقت خانه پری و امضا نموده طوریکه به خط چوکات تماس نداشته باشد.
  خانه پری فورم اخذ پاسپورت اینجا را کلیک نمائید

 • درخواست کننده پاسپورت نکات آتی را جداً رعایت نماید
  • صدور پاسپورت نیازمند مدارک و معلومات متقاضی بوده و پاسپورت جدید (ماشین خوان) به رویت آن صادر میگردد. لطفاً در تکمیل و تهیه اسناد ذیل دقت لازم را مبذول دارید.
  • ذکر نام خانوادگی (تخلص) حتمی می باشد.
  • تاریخ تولد، از هجری شمسی یا میلادی یکی را انتخاب نموده و با عدد تحریرگردد
  • محل تولد دقیق باشد چون محل صدور تذکره به معنی محل تولد نمی باشد.
  • درخواست کننده پاسپورت از صحت خانه پری مکمل فورم، خود را مطمئن و بعد امضاء نماید.
  • امضا در پاسپورت چاپ می شود، نباید به خط چوکات تماس داشته باشد.
  • اندازه واقعی قد به سانتی متر، حتماً درج فورم گردد.
  • اصل و کاپی رنگه تذکره تابعیت، پیوست نامه و فورم درخواست پاسپورت باشد. اصل تذکره دوباره قابل برگشت میباشد.
  • عدم رعایت نکات یادشده، سبب تأخیر و یا عدم اجرای صدور پاسپورت خواهد شد و هیچگونه مسؤلیتی متوجه نمایندگی نمی باشد. هرگاه معلومات نادرست شخص منجر به چاپ پاسپورت گردد، مسؤلیت آن بدوش شخص متقاضی خواهد بود. .

 • محصول
  • محصول پاسپورت جدید:  برای اخذ پاسپورت پنج ساله به صورت پروسه عادی، مبلغ 145 دالر امریکایی و برای پروسه عاجل 170 دالر امریکایی قابل تادیه است. مبلغ قابل تادیه برای پاسپورت ده ساله به صورت پروسه عادی 245 دالر امریکایی و در صورت پروسه عاجل 270 دالر امریکایی قابل تادیه است. مبالغ به صورت Money Order به "Consulate General of Afghanistan in Vancouver - Canada" و به دالر امریکایی پرداخت شده. پول پرداخت شده تحت هیچ شرائطی مسترد نمیشود.

آماده درخواست پاسپورت هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دنلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه پاسپورت

دریافت پاسپورت

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت

پیگیری پیشرفت پاسپورت

پیگیری پیشرفت اسناد

چک لیست فورمه پاسپورت

چک لیست