تذکره غیابی 

اطلاعیه مهم:
متقاضیان تذکره باید از طریق آنلاین تذکره با کلیک بر روی لینک www.econsulate.nsia.gov.af درخواست بدهند. شما میتوانید از طریق "ONLINE TAZKIRA" که در بالای صفحه اول قرار دارد درخواستی خود را ارسال نمایید.
فورم تثبیت هویت و سایر خدمات مورد نظر در روشنائی احکام قانون تابعیت، مطابق طرزالعمل های اداره محترم مرکزی ثبت احوال نفوس بمنظور سهل سازی و تسریع روند تثبیت هویت و توزیع تذکره غیابی و سایر خدمات طرح و دیزان شده است
.

برای اخذ تذکره غیابی موارد ذیل حتمی است

 • 1. متقاضیان محترم میتوانند با مراجعه به وب سایت جنرال قونسلگری فورم تثبیت هویت را دریافت نموده آنرا بعد از خانه پری جهت اخذ تذکره غیابی از اداره محترم ثبت احوال نفوس به این نمایندگی تسلیم دهند.
  2. جنرال قونسلی ج.ا. افغانستان اسناد و تقاضا نامه های متقاضیان را بعد از اخذ امضاء و نشان انگشت، بمنظور طی مراحل بعدی به ادراه محترم مرکزی ثبت احول نفوس ارسال می نمایند.

 • • نوت: تذکره جدید برای کسانی صادر می شود که قبلاً تذکره تابعیت افغانستان را نداشته باشند. در صورتیکه، متقاضی قبلاً تذکره اخذ کرده باشد، باید در شماره بیستم فورم تثبیت هویت، گزینه (اخذ تذکره مثنی) را انتخاب کند و در شماره بیست و یکم فورم تثبیت هویت، دلیل تقاضای مجدد را مشخصاً نشانی نموده کاپی تذکره قبلی را ضمیمه فورم نماید.
 • 1. هشت قطعه عکس ( یک قطعه برای فورم تثبیت هویت به طول 3.5 سانتی و عرض 3.7 سانتی و هفت قطعه به اندازه عکس پاسپورت ماشین خوان یا کمپیوتری).
  2. ارائه اصل اسناد اقامت ازقبیل ویزه، کارت اقامت، پاسپورت کانادایی

 • درخواست کننده تذکره غیابی نکات آتی را جداً رعایت نماید:
 • 1. متقاضی باید یک کاپی از تذکره از اقارب اصولی خود را { پدر، برادر، خواهر پدرکلان، کاکا و پسر کاکا) را برای تثبیت هویت به این اداره با خود بیاورند.
  2. تثبیت هویت به رویت اقارب غیر اصولی (مادر، خاله، ماما، پسر ماما، پسر خاله و سایر اقارب مادری) قابل اجرا نمی باشد.
  3. فورم تثبیت هویت بدون کاپی تذکره اقارب اصولی (پدر و برادر و خواهر، پدر کلان، کاکا و پسر کاکا) غیر قابل اجرا می باشد. درج معلومات اساسی در فورم تثبیت هویت جهت پیدا کردن اساس کافی نبوده به همین منظور جهت سهل سازی روند تثبیت هویت و توزیع تذکره غیابی، ارسال کاپی تذکره از اقارب اصولی( پدر، برادر، خواهر، پدرکلان، کاکا، و پسرکاکا) ضروری می باشد.

 • فورم تذکره غیابی را از اینجا دریافت نمائید
  محصول: 55 دالر امریکایی محصول قابل پرداخت است و تحت هیچ شرائطی مسترد نمی شود.

 • Please note that this process requires a long waiting period and depends on the follow up of the applicant’s representative or relative with the ACCRA. The Embassy has no control and influence on the process within ACCRA.
  Please make sure to have a copy of all required documents with you, as the General Consulate can not provide print/copying facilities for the applicants.

READY TO APPLY?

If you have read the information given above and are ready to apply, please download a Absentee Tazkira application form and book an online appointment, please note that if you are applying family, you need to book seperate appointments for each application

BOOK AN APPOINTMENT

BOOK NOW